Seçim Güvenliği Platformu
Gönderiyi PaylaşınBU SEÇİM BİZİM! Biz Demokratız, Biz Bağımsızız, Biz Özgürüz, Geleceği Birlikte Kuracağız! Gelecek seçimlerin, hepimizin yaşamında önemli bir rolü var. Türkiye bir yol... Seçim Güvenliği Platformu Yerel İşleyiş Kılavuzu
Gönderiyi Paylaşın

BU SEÇİM BİZİM!

Biz Demokratız, Biz Bağımsızız, Biz Özgürüz, Geleceği Birlikte Kuracağız!

Gelecek seçimlerin, hepimizin yaşamında önemli bir rolü var.
Türkiye bir yol ayrımında. Oylarımız, yaşam biçimimizi ve geleceğimizi belirleyecek.

Biz aşağıda imzası bulunan demokratik kitle örgütleri, sivil inisiyatifler, emek ve meslek örgütleri, ülkemizde adil ve güvenli bir seçim ortamının sağlanması, halk iradesinin her türlü şaibeden uzak şekilde sandığa yansıması için güçlerimizi birleştirip, SEÇiM GÜVENLiGi PLATFORMU‘nu oluşturduk.

Hedefimiz, seçim güvenliğini sağlamak üzere, halkın iradesini oluşturan oyların, olanca şeffaflığı ve doğruluğu ile seçim sonuçlarını yansıtması.
Türkiye’yi oluşturan tüm il ve ilçeler, mahalleler ve köyler, bu sonuca ulaşmamız için bütünün parçaları…
Şeffaf ve adil sonuç, ancak yerellerin tam katkısıyla oluşacak. 

SEÇİM GÜVENLİĞİ PLATFORMU YEREL İŞLEYİŞ KILAVUZU

KAPSAM:
Yerel Seçim Güvenliği Platformu; Seçim Güvenliği Platform üyesi demokratik kitle örgütleri ile emek ve meslek örgütlerinin aynı il içindeki yerel oluşumlarını (Şube, İl ve İlçe Temsilcilikleri), sivil kuruluş ve sivil inisiyatifleri ve yurttaşları kapsar.

AMAÇ:
Seçim Güvenliği Platformu tarafından alınan kararlar ve gerçekleştirilen uygulamaların, yerel süzgeçten geçirilerek uygulanmasına yönelik planlama ve çalışma yapmak.
İl genelinde bu çalışmaların bütünlüğünü sağlamak.
Aynı il içinde yer alan Seçim Güvenliği Platformu üye kurumları ve sivil kuruluşlar arasında, koordinasyonu geliştirmek.
Yerellerde ortaya çıkan Seçim Güvenliği Platformu İlkeleri çerçevesinde, sorunların çözümüne yönelik ortak faaliyetleri koordine etmek, yerel seçim sorunlarını değerlendirmek ve bu konuda genel eğilimler doğrultusunda karar almak ve uygulamaktır.

TANIMLAR:
-Yerel Seçim Güvenliği Platformu: 

Aynı il içindeki Seçim Güvenliği Platformu’nun yerel birimlerinin, yerel sivil kuruluş ve inisiyatiflerin yöneticileri ve temsilcilerinden oluşur. Bireylerin katılımı konusunda karar yerel platformun yetkisindedir.
Katılımcı kurum ve sivil inisiyatifler, yereldeki üye sayılarına bakılmaksızın, kararlarda eşit oy hakkına sahip olurlar.

-Yerel Seçim Güvenliği Platformu Yürütmesi: 

Yerel Seçim Güvenliği Platformu, her kurum ve sivil inisiyatiften birer kişiden oluşur.
Katılımcılardan seçilecek beş kişi yürütme görevini üstlenir.
Yerel Seçim Güvenliği Platformu üyesi kurum ve sivil inisiyatifler, yerelin belirlediği sürelerde sıraları geldiğinde platformun yürütme kurulunda yer alırlar.

-Yerel Seçim Güvenliği Platformu Sözcüsü:
Yürütme kurulu sözcülüğü, yerel platformun belirlediği bir katılımcı tarafından üstlenilir. Yerel Seçim Güvenliği Platformu dönem sözcülüğü dönüşümlü olarak yapılabilir. 

YEREL SEÇİM GÜVENLİĞİ PLATFORMU ÇALIŞMA İLKELERİ: 

 • Yerel Seçim Güvenliği Platformu, Seçim Güvenliği Platformu tarafından alınan kararları dikkate alır. SGP de yerelde seçime ilişkin yapılacak faaliyetlerde, yerellerin sürece ilişkin yazılı ve sözlü görüşlerini esas alır.
 • Yerel Seçim Güvenliği Platformunun, Seçim Güvenliği Platformu işleyiş, amaç ve ilkeleri ile uyumlu faaliyet yürütmesi önerilir. Özellikle seçim dönemi ile sınırlı kısa süre içinde yürütülecek çalışmalarda ortaklaşma birçok açıdan yararlı olacaktır.
  Karşılıklı olarak eylem birliğini aksatacak uygulama ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
 • Toplantı sonuçları katılımcı kurum ve sivil inisiyatiflere bildirilir. 
 • Toplantılara katılım sağlamayan Platform üyesi kurumların durumu, yürütme kurulunda görüşülür, sorunun çözümü değerlendirilir. 
 • Yerel eylem ve etkinliklerde ilgili ilin adı ile birlikte ‘Yerel Seçim Güvenliği Platformu’ ibaresi kullanılır.
 • Yerel Seçim Güvenliği Platformunun mali ihtiyaçlarını karşılamak için yerel katılımcılar kendi belirledikleri oranda katkı sunabilirler. 
 • Yerel Seçim Güvenliği Platformu Yürütmesi, platformu oluşturan kurum ve sivil inisyatiflerin temsilcilerini gündemli toplantıya çağırır. Yerel Seçim Güvenliği Platformu Yürütmesi, katılımcıların yazılı veya sözlü görüşleri üzerinden oluşan genel eğilim doğrultusunda faaliyetleri örgütler ve planlama yapar.
 • Yerel Seçim Güvenliği Platform Yürütmesi, karar önerilerini Platforma sunar. Karar organı Yerel Seçim Güvenliği Platformudur. 
 • Yerel Seçim Güvenliği Platform Yürütmesi, Seçim Güvenliği Platformu tarafından alınmış tüm kararların, yürütülen faaliyetlerin il düzeyinde duyurulmasını sağlar.
 • İlgili yerelde, seçim güvenliğine özel yerel bir gelişme olması durumunda, Yerel Seçim Güvenliği Platformu tarafından Seçim Güvenliği Platformu’na bildirilmesi ülke çapında yerellerle paylaşılmasını sağlayacaktır.  
 • Yerel Seçim Güvenliği Platform Yürütmesi, SGP’nin bir program dahilinde kamuoyuna açıklamış olduğu eylem ve etkinlik takvimini planlamak üzere,      Yerel Platformu tek gündemli toplantıya çağırır. İhtiyaç duyulduğunda yereldeki tüm kurumlarla ve sivil inisiyatiflerle geniş toplantılar yapar.

Yerel Seçim Güvenliği Platformu Sözcüsü Çalışma İlkeleri 

 • Platform sözcüsü, emek-meslek örgütleri ve demokrasi güçlerinin, seçime yönelik yerel toplantılarında SGP’yi temsil eder.
 • Dönem sözcülüğü görevini üstlenen temsilci, yazılı döküm ve bilgileri muhafaza ederek, bu dokümanları sözcülük görevinin sona ermesiyle yeni sözcüye devreder.

Seçim Güvenliği Platformu Katılımcıları:

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Tüm Emekliler Sendikası
Elektrik Mühendisleri Odası
Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF)
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
Hak İnisiyatifi Derneği
İnsan Hakları Derneği
Mülkiyeliler Birliği
ODTÜ Mezunları Derneği
2025 Avrupa Demokrasi Hareketi (DİEM 25 Türkiye)
Anıtpark Forum
Anti Kapitalist Müslümanlar
Demokrasi İçin Birlik (DİB)
Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu (DGD)
Hak ve Adalet Platformu
Seçim 2023 Yerel Medya Koordinasyonu
Yurttaş Girişimi
Yurttaşlık Derneği

www.secimguvenligi.org
secimguvenligiplatformu@gmail.com 

Metni PDF olarak indirmek için tıklayın!

Şimdiye kadar Yorum yok.

Aşağıda Yorum bırakmak için ilk siz olun.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.